“Heydər Əliyev ili” və “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” tədbirləri keçirilmişdir.

“Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunun “Tədbirlər planı” na uyğun olaraq “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımının 105-ci ildönümü” ilə əlaqədar olaraq qoruq əməkdaşları müxtəlif tədbirlər keçirmişlər. İlk əvvəl qoruğun muzeyində “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı” nı əks etdirən fotoguşə hazırlanmışdır. Bu günlər ərzində qoruğa gələn ziyarətçilərə erməni vəhşilikləri haqqında geniş məlumat verilmiş və onların Hacıqabul rayonunda və “Pir Hüseyn Xanəgahı” nda törətdikləri vəhşiliklər haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Daha sonra 31 Mart tarixində qoruq əməkdaşlarının bir qismi Hacıqabul rayon Rahib Abdullayev adına Qubalı-Baloğlan kənd tam orta məktəbində tədbir keçirmişlər.

Tədbirdə ilk öncə 2023-cü ilin cənab Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Heydər Əliyev ili” elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq qoruğun elmi işçisi Zaur Cəfərov Ulu Öndərin həyatından və Azərbaycan dövlətçiliyi üçün misilsiz xidmətlərindən şagirdlərə geniş məlumat vermişdir.

Sonra qoruğun böyük elmi işçisi Elmin Yusifli Azərbaycanlıların Soyqırımı barədə geniş məlumat vermişdir.

Daha sonra qoruğun ekskursavodu Naibə Məmmədova erməni vandallarının “Pir Hüseyn Xanəgahı” nda törətdikləri vəhşiliklər və dağıntılar barədə məlumat verdi.

Növbəti tədbir qoruq əməkdaşlarının Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” ilə bağlı təşkil etdiyi tədbirdə iştirak etməsi olmuşdur. Tədbirdə rayon təşkilat və idarə əməkdaşları, rayon ictimaiəti iştirak etmişdir.

 

“Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunun

böyük elmi işçisi Elmin Yusifli. 

————————————————————————————————————————————————————————————————– 

                                           

“Year of Heydar Aliyev” and “March 31 Genocide Day of Azerbaijanis” events were held.

 

     İn accordance with the “Events Plan” of the “Pir Hüseyn  Khanagahi” historical-architectural reserve, the employees of the reserve held various events in connection with the “105 th anniversary of the March 31 Genocide of Azerbaijanis”.First of all, a photo booth depicting “March 31 Genocide of Azerbaijanis” was prepared in the museum of the reserve.During these days, the visitors to  the reserve were given extensive information about the Armenian atrocities and the atrocities committed by them in Hajigabul district and “Pir Huseyn Hanagah” detailed information is provided.

Later, “on March 31, some af the employees of the reserve held an event at the Gubalı-Baloglan village secondary school named after Rahib Abdullayev, Hajigabul distric.

First of all, in connection with the declaration of 2023 as the “Year of Heydar Aliyev” by the Decree of Mr. President İlham Aliyev, Zaur Jafarov, a scientific worker of the reserve, informed the students abous the life of the Great Leader and his unparalleled service for the statehood of Azerbaijan.

Then Elmin Yusifli, the senior scientific worker of the reserve, gave extensive information about the Genocide of Azerbaijanis.

Later, Naiba Mammadova, the tour guide of the reserve, informed about the atrocities and destructions connitted by Armenian vandals in “Pir Huseyn Inn”.

The next event was the participation of reserve employees in theevent organized by the Hajigabul District Executive Authority in connection with “March 31 Genocide Day of Azerbaijans”.The event was attended by employees of the district organization and administration, and the aistrict connunity.

 

Elmin Yusifli, senior researcher of “Pir Huseyn Khanagahi”

historical-architectural reserve

 ————————————————————————————————————————————————————————————————–

            Состоялись Мероприятия «Год Гейдара Алиева»и «31 марта День геноцида азербайджанцев».

 

      

В соответствии с « Планом мероприятий» историко – архитектурного заповедника   «Пир Гусейн Ханагахи» сотрудники заповедника провели различные мероприятия в связи со 105 – летием Геноцида азербайджанцев 31 марта.Прежде всего,в музее заповедника был подготовлен фотоуголок, посвященный Геноциду азербайджанцев 31 марта .В эти дни посетителям заповедника была дана обширная информация о зверствах армян и дана подробная информация о зверствах, совершенных ими в Гаджигабульском районе и «Пир Гусейн Ханаге».

Позже, 31 марта , часть сотрудников заповедника провела мероприятие в средней школе села Губалы –Балоглан  имени Рахиба Абдуллаева Гаджигабульского  района.

Подробнее На мероприятии, в связи с объявлением 2023 года « Годом Гейдара Алиева» Указом Президента Ильхама Алиева , научный сотрудник заповедника Заур Джафаров дал студентам обширную информацию о жизни Великий лидер и его  беспримерные заслуги перед государственностью Азербайджана.

Затем старший научный сотрудник заповедника  Эльмин Юсифли дал обширную информацию о  Геноциде азербайджанцев.

Позже экскурсовод заповедника Наиба Мамедова сообщила о зверствах и разрушениях, учиненных армянскими вандалами в «Пир Гусейн Ханага».

Следующим событием стало участие членов заповедника в мероприятии, организованном Исполнительной властью   Гаджигабульского района  в связй с « Днем геноцида азербайджанцев 31 марта» . В мероприятии приняли участие  работники районной организации и  администрации, а также районная общественность.

 

Эльмин Юсифли , старший научный сотрудник

Историко-архитектурного заповедника « Пир Гусейн Ханагахи».

 

 

 

Spread the love