“18 May Beynəlxalq Muzeylər Günü” dür.

Bu gün ölkəmizdə ən əlamətdar günlərdən biridir. Bu  əlamətdar gün “18 May Beynəlxalq Muzeylər Günü” dür. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızda da tarixi abidələrə, muzeylərə diqqət və qayğı vardır.

Beynəlxalq Muzeylər Günü ilə əlaqədar insanların asudə vaxtının səmərəli təşkili, onların muzey müəssisələri vasitəsilə Azərbaycanının zəngin mədəni irsi ilə yaxından tanış olmalarının təmin edilməsi məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə “Açıq Qapı” günü elan olunur.Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı  və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti Hacıqabul rayon “Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq qoruğunda tədbirlər planı hazırlanmış və tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

15-18 may tarixlərində qoruğa gələn ekskursiyaçılara abidə ilə yanaşı, “Muzeylər Günü” nün tarixindən də ətraflı məlumatlar verilmişdir.

 18.05.23-сü il tarixində qoruqda keçirilən tədbirdə qoruq əməkdaşları ilə yanaşı, Hacıqabul rayon Qızılburun tam orta məktəbinin bir qrup şagirdi və digər ekskursiyaçılar iştirak etmişdir.Tədbir iştirakçılarına günün mahiyyəti haqqında qoruq əməkdaşları tərəfindən ətraflı məlumatlar verilmişdir.Sonra məktəb şagirdlərini maraqlandıran suallar qoruq əməkdaşları tərəfindən həvəslə cavablandırılmışdır.

Tədbirin sonunda xatirə fotoşəkilləri çəkilmişdir.

 

 

“Pir Hüseyn Xanəgahı” tarix-memarlıq

Qoruğunun elmi işçisi Zaur Cəfərov

_________________________________________________________________________________________________________

 

                           May 18 is the İnternational Day of Museums.

 

       Today is one of the most significant days in our country.This significant day is “May 18 İnternational Day of Museums”An in many countries, in our  republic there is attention and care to historical monuments and museums.

       İn connection with the İnternational Day of Museums, in order to effectively organize peoples free time, to ensure that they get to know the rich cultural heritage of Azerbaijan through museums institions, an “Open Door” day is announced in museums operating under the Ministry of Culturefor this purpose, the State Service for the Protection, Development and Restoration of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan prepared a plan of events and planned to hold events in the historical-architectural reserve “Pir Huseyn Khanagahi” of Hajigabul distric.

       Tourists who came to the reserve on May 15-18 were given detailed information about the history of “Museum Day” in addition to the monument.

       18.05. in addition to the reserve staff, a group of students of Hajigabul distric Kyzylburun secondary school and other excursionists took part in the event held in the reserve.The participants of the event were given detailed information about the nature of the day by the reserve staffthe questions of school students were enthusiastically answered by the staff of the reserve commemorative photos were taken at the end of the event.

 

 

“Pir Huseyn Khanagahi” history-architecture

Zaur Jafarov, scientific worker of the reserve.

_________________________________________________________________________________________________________

 

18 мая- Международный день музеев

 

 

    Сегодня один иэ самых знаменательных дней в нашей стране. Этот знаменательный день- «18 мая Межднародный день музеев». Как и многих странах, в нашей республике уделяется внимание и забота об исторических памятниках и музеях.

     В связи с Международным днем музеев, в целях эффективной организации досуга людей и обеспечения их знакомства с богатым культурным наследием Азерьайджана через музейные учреждения, В музеях, действующих в ведении Министерства Культуранаходится. Сэтой целью Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики подготовила план мероприятий в историко-архитектурном заповеднике «Пир Гусейн Ханагахи» Гаджигабульского района и запланировала проводить мероприятия.

     Туристам, приехавшим в заповедник 15-18 мая, вместе с памятником была дана подробная информация об истории «Дня музеев».

     Помимо сотрудников заповедника, в мероприятии, проведенном в заповеднике 18.05.23, приняли участие группа учащихся общеобразовательной школы Гаджигабульского района Кызылбурун и лругие экскурсанты. Сотрудники заповедника предоставили участникам мероприятия подробную информацию о характере дня. Затем на вопросы школьников с энтузиаэмом отвечали сотрудники заповедника.

     По окончании мероприятия были сделаны памятные фотографии.

 

      Заур Джафаров, научный сотрудник историко-архитектурного

      Заповедника «Пир Гусейн Ханагахи».

 

Spread the love